Přihlášení Účet uchazeče

Již mám účet uchazeče

 
Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s využíváním souborů cookie pro účely ověření a přidávání oblíbených položek. Další informace

Jste zde :  Domovská stránka  ›  Podmínky použití

Podmínky použití

Internetová adresa webu

Internetová adresa webu, kterého se týkají tato zákonná ustanovení, je http://vinci-autoroutes.profils.org

Vydavatel webu

Název společnosti : VINCI Autoroutes
Adresa sídla společnosti : 12-14 rue Louis Blériot - 92851 Rueil-Malmaison cedex
Identifikační číslo v obchodním rejstříku :
512 377 060
Identifikační číslo SIREN :
512 377 060
Výše kapitálu :
5 237 533 988 €

Osoba odpovědná za obsah webových stránek

Josiane Costantino

Poskytovatel hostingu

TALENTSOFT  
35 ter, avenue André Morizet  
92100 Boulogne Billancourt 
SIRET › 438 967 507 000 15 
www.talentsoft.fr 

Autorská práva a duševní vlastnictví

Veškeré součásti tohoto webu jsou chráněny francouzským zákonem o duševním vlastnictví (Code de la Propriété Intellectuelle). Proto je zakázáno jakékoliv úplné či částečné reprodukování či napodobování těchto prvků bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.
Je přísně zakázáno shromažďovat a používat informace, které jsou k dispozici na tomto webu, pro komerční účely.
Tento zákaz se vztahuje zejména na veškeré redakční prvky umístěné na webu, úpravu jednotlivých stránek, rubrik a oken, aplikace potřebné pro provozování webu, loga, obrázky, fotografie a grafy všeho druhu, přičemž tento výčet není úplný.

Přístupová práva

Tento web je určen pro všechny osoby (dále jen „Uživatel“), které se chtějí ucházet o práci ve Společnosti z vlastní iniciativy, nebo chtějí reagovat na konkrétní nabídku pracovního místa ve Společnosti.
Osobní prostor, na němž můžete využívat služby webu, je přístupný pouze po přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla.
Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv upravit, zlepšit a doplnit služby poskytované na tomto webu.

Závazky Společnosti

Dostupnost webu

Společnost se zavazuje, že použije veškeré prostředky, které má k dispozici, aby zajistila Uživateli co nejkvalitnější služby a jejich maximální dostupnost.
Společnost proto vyvíjí veškeré úsilí k tomu, aby tyto webové stránky byly dostupné 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.
Přístup k webovým stránkám může být přerušen z podnětu Společnosti nebo jejích poskytovatelů služeb, kteří jsou pověření provozováním či hostingem, z důvodu údržby nebo z jakéhokoliv jiného důvodu technické povahy. V těchto zvláštních případech přerušení provozu webu se Společnost bude snažit Uživatele předem informovat o dočasné nedostupnosti a omezit dobu trvání přerušení provozu.
Společnost si rovněž vyhrazuje právo zablokovat přístup ke službám s vyloučením vlastní odpovědnosti především v případě napadení webu (viry, neoprávněným průnikem…), která mohou ovlivnit provozní kapacitu, bezpečnost a integritu zpracování nebo dat, v případě zjištění nezákonného obsahu, na základě požadavku zablokování nebo omezení přístupu k webovým stránkám vzneseného správním nebo soudním orgánem nebo na základě výzvy třetí osoby.

Zabezpečení a ochrana údajů

Při zpracování osobních údajů Uživatele se Společnost řídí ustanoveními francouzského zákona č. 78-17 o informatice a svobodách ze dne 6. ledna 1978 ve znění pozdějších změn.
Společnost se především zavazuje, že zajistí zabezpečení údajů Uživatele, aby se zabránilo jejich zkreslení, poškození či poskytnutí neoprávněným třetím osobám, a že je bude používat výhradně pro účely správy osob, které se ucházejí o práci z vlastní iniciativy, nebo reagují na nabídku pracovního místa, a jejich dalšího posuzování.
Společnost nenese vůči Uživateli žádnou odpovědnost za případnou ztrátu nebo zmizení jeho osobních údajů a dat v případě zásahu vyšší moci nebo třetí osoby.

Povinnosti Uživatele

Uživatel se zavazuje, že přijme veškerá potřebná opatření pro zajištění důvěrnosti a ochrany svého přístupového hesla a že své přístupové heslo nebude nikomu sdělovat.
Společnost ani žádný jiný podnik ve Skupině, které využívají služeb webu, nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv podvodné použití přístupového kódu.
Jakákoliv operace provedená na webu na základě přihlašovacích údajů Uživatele je považována za operaci provedenou Uživatelem, který za ni nese odpovědnost.
Výhradním účelem tohoto webu je usnadnit Společnosti nábor pracovníků. Uživatel má přístup k tomuto webu výhradně proto, aby se informoval o nabídkách volných pracovních míst nebo se o některé nabízené místo ucházel. Proto je zakázáno, aby Uživatel používal svůj osobní prostor na webu a textová pole, která jsou mu k dispozici, v rozporu se právními předpisy, což platí především pro odesílání zpráv a nahrávání obsahu násilného, hanlivého nebo protiprávního charakteru.

Zákon o informatice a svobodách

Registrace u Národní komise pro informatiku a svobody (CNIL) a ochrana osobních údajů

Číslo registrace Společnosti u francouzské Národní komise pro informatiku a svobody (CNIL): 833209
Společnost je vázána povinností zachovávat důvěrnost osobních údajů Uživatele při jejich zpracování či použití způsobilými zaměstnanci útvaru lidských zdrojů Společnosti, externí personální agenturou, jejíž služby je Společnost oprávněna v případě potřeby využít, a poskytovatelů IT služeb potřebných pro implementaci a provozování webu, a to pouze a výhradně pro účely posouzení obsahu CV poskytnutých Uživatelem a pro potřeby náborových a výběrových řízení.
Žádné osobní údaje nebudou shromažďovány bez vědomí Uživatele ani použity za jiným než stanoveným účelem.

Právo Uživatele na přístup, opravu a odstranění osobních údajů

V souladu s ustanoveními zákona ze dne 6. ledna 1978 ve znění pozdějších změn může Uživatel využít své právo na přístup, opravu či odstranění svých osobních údajů. Toto právo může uplatnit na základě písemné žádosti odeslané správci webu: 
(VINCI Autoroutes– Direction des Ressources Humaines – 12-14, rue Louis Blériot – F-92851 Rueil-Malmaison Cedex)